MILJÖPOLICY

Detta är vår miljöpolicy.

Wimmerby Fönstersnickerier Produktion AB ska bedriva verksamhet på ett sätt som som ger möjlighet att värna om vattnet och luften vilka är en förutsättning för allas vår fortlevnad och utveckling.

Vi ska hushålla med alla våra råvaror och material. Men även den energi vi förbrukar, samt minimera användningen av icke förnybara bränslen och material. Vi ska sträva efter att ha ett kretsloppstänkande där vi minimerar uppkomsten av olika typer av avfall. Vi ska även så långt som möjligt återvinna papper och egna restprodukter till nya produkter och energi.

Vårt minimikrav ska vara att följa tillämplig miljölagstiftning och andra relevanta krav som finns. Men vårt miljöarbete ska också vara förebyggande och sträva efter ständiga förbättringar. Genom allt detta arbetar vi aktivt för en långsiktig och hållbar utveckling av samhället.

Vi är Sveriges första och enda auktoriserade fönsterfabrik
Tillsammans med Auktoriserat Fönsterunderhåll har vi drivit ett pilotprojekt gällande cirkulär ekonomi och hållbarhet i fönsterbranschen. Läs mer.

.

För varje sålt fönster planterar
vi ett nytt träd.

Våra skräddarsydda träfönster är inte bara långlivade, de är uteslutande tillverkade av virke från svenska skogar där miljö och naturvärden är skyddade av lagar. Genom vårt stöd till Vi-skogen vill vi bidra till att fler länder får ett sunt skogsbruk, som hjälper till att bekämpa klimathot och fattigdom.

Vi-skogen planterar träd som tar människor ur fattigdom
När det kommer till fattigdomsbekämpningen i östra Afrika är träd ett fantastiskt verktyg. Träd gör att livlösa jordåkrar återfår sin naturliga bördighet. Träd skyddar mot erosion och brännande sol. Träd ger frukter, näring och mat på borden. Träd används som byggmaterial och skapar nya försörjningsmöjligheter. De förändrar även djupt rotade samhällsstrukturer och bidrar till ett mer jämställt samhälle.

Vi-skogen är en svensk biståndsorganisation som planterar träd i Kenya, Rwanda, Uganda och Tanzania. Fyra länder hårt drabbade av avskogning och som under många år levt med dess förödande effekter för både människor och natur.

Mats Klingström

Välkommen att kontakta Mats så får du
veta mer hur vi kan hjälpa dig.

Peter Sidenbäck

Välkommen att kontakta Peter så får du
veta mer hur vi kan hjälpa dig.

Loading...